و دیگر هیچ...
مشکل, زندگی را زندگی می کند. مشکل, به زندگی معنی می دهد. نادر ابراهیمی
نگارش در تاريخ توسط