و دیگر هیچ...

مشکل, زندگی را زندگی می کند. مشکل, به زندگی معنی می دهد. نادر ابراهیمی

مرداد 92
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
22 پست
تیر 89
14 پست