همراه

شما همراه زاده شده اید و تا ابد همراه خواهید بود ، اما در همراهی خود حد

فاصل را نگاه دارید و بگذارید بادهای آسمان در میان شما به رقص در آیند ، به

یکدیگر مهر بورزید ، اما از مهر بند مسازید ، بگذارید که مهر دریایی مواج باشد

در میان دو ساحل روح های شما ، جام یکدیگر را پر کنید، اما از یک جام منوشید

از نان خود به یدیگر بدهید ،‌اما از یک گروه نان مخورید ، با هم بخوانید و برقصید و

شادی کنید ، ولی یکدیگر را تنها بگذارید ، همانگونه که تارهای ساز تنها هستند

با آنکه از یک نغمه به ارتعاش درمی آیند در کنار یکدیگر بایستید ، اما نه تنگاتنگ 

زیرا که ستون های معبد دور از هم ایستاده اند ، و درخت بلوط و درخت سرو در

سایه یکدیگر نمی بالند .

/ 0 نظر / 69 بازدید