سخنانی از مولانا

- بسیاری از مشکلات با بردباری آسان میشود و نومیدیها به امید منجر

میگردد به شرط آنکه در امور خوش بین باشیم.

-هنر در تحمل رنج و تربیت و ارشاد بدان و مفسدان است نه راندن آنها.

-

/ 0 نظر / 14 بازدید