سخنانی از داستایوسکی

١- توجه به جزئیات زندگی انسان را به خیال بافی و غم خوری

 وا می دارد. 

2- هنر پناهگاهی برای شکوفایی ارزش های انسانی می شود

و هنرمند در تاریکی نفوذ می کند و نوری بر جهان ظلمت و

تاریکی می تاباند. 

3- مکارم اخلاق و اصول آدمیت چنین حکم می کند که انسان

 نباید طفیلی و مزاحم و وبال گردن دیگران باشد. 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید